Στη Βουλή τα δύο νομοσχέδια για τις κυβερνητικές εγγυήσεις 2 δις και την αποπληρωμή δανείων

Στη δέσμη των νομοσχεδίων που βαίνουν προς ψήφιση στην αυριανή συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής είναι και αυτό για την Έκδοση Κυβερνητικών Εγγυήσεων 2 δις προς Πιστωτικά Ιδρύματα για τη Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους και την Μερική Επιδότηση Επιτοκίων σε Εξυπηρετούμενα Δάνεια Φυσικών Προσώπων, Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων, με σκοπό την παραχώρηση δανείων με χαμηλό κόστος σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους καθώς και την επιδότηση μέρους του επιτοκίου υφιστάμενων εξυπηρετούμενων δανείων φυσικών προσώπων, Αυτοτελώς Εργαζομένων και Επιχειρήσεων.

Το ανώτατο ύψος των κυβερνητικών εγγυήσεων, το οποίο μπορεί να παραχωρηθεί σε κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα δεν υπερβαίνει το 25% των συνολικών εγχώριων καταθέσεων, εξαιρουμένων των διατραπεζικών καταθέσεων, του πιστωτικού ιδρύματος κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Με βάση τον προωθούμενο νόμο η κυβερνητική εγγύηση για την έκδοση δανείων καλύπτει τις ζημιές που θα προκύψουν στα δάνεια που θα παραχωρηθούν με βάση το Νόμο με καθορισμένο ανώτατο όριο κάλυψης ζημιών εβδομήντα τοις εκατόν (70%) για τη Δημοκρατία και τριάντα τοις εκατόν (30%) για τα Πιστωτικά Ιδρύματα για νέα εξασφαλισμένα και μη εξασφαλισμένα δάνεια. Στο κείμενο του νόμου αναφέρεται ότι  ο Υπουργός δύναται με Διάταγμα του να αναθεωρεί τα πιο πάνω όρια αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών και του παρέχεται η εξουσία να επιβάλει  διοικητικό πρόστιμο  προς τα πιστωτικά ιδρύματα, από χίλιες (€1.000) μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (€500.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται ο Υπουργός έχει επιπρόσθετα την εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, από εκατό μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

Με βάση το κείμενο του νόμου ποσό μέχρι ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€1.750.000.000) θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά  για την έκδοση νέων δανείων προς Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενους, υπό τον όρο ότι οι κυβερνητικές εγγυήσεις παραχωρούνται για την αύξηση της ρευστότητας στην οικονομία κατά ισόποσο ποσό και δεν θα χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων, είτε εξυπηρετούμενων είτε μη εξυπηρετούμενων, είτε κατά την αναδιάρθρωση υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος εξαιρουμένων τοκοχρεολυσίων υφιστάμενων δανείων τα οποία είναι μέρος του υφιστάμενου προγράμματος αποπληρωμής.

Διακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€ 250.000.000) θα αφορούν την επιδότηση μέρους του επιτοκίου εξυπηρετούμενων δανείων σε φυσικά πρόσωπα, Αυτοτελώς Εργαζομένους και Επιχειρήσεις στην βάση κριτηρίων που θα καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών.

Μετά τις συσκέψεις Κυβέρνησης – Κομμάτων και υπό το κράτος των νέων δεδομένων το νομοσχέδιο που τέθηκε ενώπιον των κομμάτων για αναστολή της αύξησης της συνεισφοράς στο Γενικό Σύστημα Υγείας,  επεκτάθηκε κατά ένα μήνα. Με το νέο κείμενο νόμου η συνεισφορά που επρόκειτο να αυξηθεί την 1η Απριλίου 2020, παραμένει η ίδια μέχρι την 30η Ιουνίου 2020, στους αρχικούς δηλαδή συντελεστές που ίσχυσαν από την 1η Μαρτίου 2019.  Η καταβολή των συνεισφορών στο ΓΕΣΥ αφορά μισθωτούς, εργοδότες, αυτοεργοδοτούμενους, εισοδηματίες και το Κράτος ως εργοδότη και ως τρίτο μέρος. Το Υπουργείο Υγείας υπολόγιζε την επίπτωση  για αναστολή της αύξησης μέχρι το τέλος Μαΐου που ενδεχομένως να κληθεί να καταβάλει προς τον ΟΑΥ το κράτος στα  €38 εκ. Με ακόμα ένα μήνα αναστολή λογικά διπλασιάζεται και η επίπτωση ( 76 εκ.).

Πρόσθετα παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσία να αποφασίσει για την άρση των ανωμαλιών και την επίλυση των προβλημάτων που δυνατόν να προκύψουν με την αναστολή εφαρμογής των νέων συντελεστών.

Σε δεύτερο νομοσχέδιο με το οποίο εισάγονται διατάξεις για τις Εποπτικές Αρχές ώστε να παρέχεται εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο  να αποφασίζει τη λήψη εκτάκτων μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και αρμόδιες εποπτικές αρχές, εφόσον σύμφωνα με την  Κεντρική Τράπεζα η λήψη μέτρων αναστολής συμβάλλει στη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Δημοκρατίας

Ο προτεινόμενος νόμος παρέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο αυτή την εξουσία ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου. Μεταξύ των εξουσιών που δίδονται στο Υπουργικό είναι να έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει την αναστολή της αποπληρωμής δόσεων συμπεριλαμβανομένων και τόκων για πιστωτικές διευκολύνσεις προς Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και για καθορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών,·

Περαιτέρω το Υπουργικό θα δύναται να αποφασίζει αναστολή της λήψης οποιονδήποτε μέτρων από τους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς λόγω της εφαρμογής της αναστολής αποπληρωμής δόσεων και τόκων, καθώς επίσης, αναστολή των υποχρεώσεων Χρηματοοικονομικών Οργανισμών για την ετοιμασία, υποβολή και ανακοίνωση των οικονομικών τους καταστάσεων.

Στο κείμενο του νόμου αναφέρεται ότι  ο Υπουργός Οικονομικών, με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας, και αφού η Κεντρική Τράπεζα συμβουλευθεί προηγουμένως τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, δύναται να εκδίδει διατάγματα για τη ρύθμιση ή καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου. Τέτοια διατάγματα μπορούν να προβλέπουν για όλα ή για οποιοδήποτε από τα  θέματα που αφορούν τρόπο εφαρμογής των εκτάκτων μέτρων και τη χρονική τους διάρκεια, τις προϋποθέσεις και τους όρους για τη λήψη των εκτάκτων μέτρων, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προς αποφυγήν της κατάχρησης των εκτάκτων μέτρων.

ΠΗΓΗ ΚΥΠΕ

Αφήστε μια απάντηση