Αυξημένο κατά €245 εκ. το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης το 1ο εξάμηνο 

Αυξημένο κατά €245 εκατομμύρια ήταν το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης το πρώτο εξάμηνο του 2019, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο, αγγίζοντας το 2,6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), από 1,6% του ΑΕΠ, ως αποτέλεσμα της μεγάλης αύξησης των εσόδων κατά 12,1%.

Η μεγάλη αύξηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των κοινωνικών εισφορών για το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ) και στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις όσο και των εσόδων από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019, το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε στα €572,3 εκ. ή στο 2,6% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με πλεόνασμα €326,9 εκ. ή 1,6% του ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο του 2018.

ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι συνολικές δαπάνες για το πρώτο εξάμηνο του 2019, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, σημείωσαν αύξηση κατά €197,0 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ανήλθαν στα €3.532,8 εκ. από €3.335,8 εκ. το 2018 (5,9% αύξηση).

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση (€104,9 εκ. ή9,5%) και ανήλθαν στα €1.210,5 εκ. τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2019 σε σύγκριση με €1.105,6 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι κοινωνικές παροχές επίσης αυξήθηκαν σημαντικά λόγω της συμπερίληψης των λογαριασμών του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας στη Γενική Κυβέρνηση (€80,5 εκ. ή 6,1%) και ανήλθαν στα €1.393,8 εκ. τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2019 σε σύγκριση με €1.313,3 εκ. τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2018.

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €55,4 εκ. και ανήλθε, για τη συγκεκριμένη περίοδο του 2019, στα €360,6 εκ. ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018 το ποσό αυτό ανέρχετο στα €305,2 εκ. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €34,0 εκ. και ανήλθαν στα €263,6 εκ. από €229,6 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Μικρότερη αύξηση σημείωσαν οι επιχορηγήσεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά €1,5 εκ. και ανήλθαν στα €21,6 εκ. (€20,1 εκ. τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2018).

Μείωση κατέγραψαν οι κατηγορίες εξόδων που αφορούν στο κεφάλαιο. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες σημείωσαν μείωση της τάξης των €64,3 εκ. και ανήλθαν στα €73,3 εκ. σε σύγκριση με €137,6 εκ. τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2018. Εξαιρουμένων των απαλλοτριώσεων γης, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι δαπάνες αυτές κατέγραψαν μείωση της τάξης των €60,5 εκ.(€56,0 εκ. το 2019 σε σύγκριση με €116,5 εκ. το 2018). Περαιτέρω, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €2,9 εκ. και περιορίστηκαν στα €19,9 εκ. (από €22,8 εκ. το 2018).

Τέλος, οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €12,1 εκ. και περιορίστηκαν στα €189,5 εκ. σε σύγκριση με €201,6 εκ. το 2018.

ΕΣΟΔΑ 
Εξάλλου, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 12,1% (ή €442,4 εκ.) και ανήλθαν στα €4.105,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 (από €3.662,7 εκ. το 2018).

Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν λόγω της συμπερίληψης των λογαριασμών του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας στη Γενική Κυβέρνηση και οι οποίες αυξήθηκαν κατά €248,7 εκ. και ανήλθαν στα €1.142,0 εκ. από €893,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν από το Κράτος ανήλθαν στα €141,3 εκ. (αύξηση ύψους €82,9 εκ.) σε σύγκριση με τα €58,4 εκ. που είχαν εισπραχθεί κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο επίσης αυξήθηκαν σημαντικά (κατά €78,8 εκ.) και ανήλθαν στα €802,7 εκ. (από €723,9 εκ. το 2018).Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €24,0 εκ. και ανήλθαν κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 στα €92,0 εκ. (€68,0 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο).

Όπως αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών κατέγραψαν συγκρατημένη αύξηση κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αφού οι εισπράξεις τους αυξήθηκαν κατά €11,9 εκ. και ανήλθαν στα €1.579,3 εκ. (€1.567,4 εκ. το 2018). Εντούτοις, τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο πιο πάνω ποσό, σημείωσαν αύξηση της τάξης των €35,2 εκ. και ανήλθαν στα €1.017,4 εκ. τη φετινή περίοδο σε σύγκριση με €982,2 εκ. το 2018.

Αύξηση σημείωσαν επίσης τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών που αυξήθηκαν κατά €10,2 εκ. και ανήλθαν στα €265,7 εκ. (από €255,5 εκ. το 2018).

Αντιθέτως τα έσοδα από τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €14,1 εκ. και περιορίστηκαν στα €82,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019.

ΚΥΠΕ

Αφήστε μια απάντηση