Σημαντικός ο ρόλος των επενδυτικών ταμείων για την οικονομία

Στη σύγχρονη εποχή τα επενδυτικά ταμείακαιοι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία και ανάπτυξη μιας οικονομίας, αποτελώντας σημαντικό μέρος της παγκόσμιας αγοράς χρηματοοικονομικών μέσων. Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξειδικευμένες γνώσεις, τα ταμεία αυτάαντλούν κεφάλαια από επενδυτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και στη συνέχειατα διοχετεύουν προς τις επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς, με σκοπό την επένδυσή τους σύμφωνα με μια καθορισμένη πολιτική προς όφελος αυτών των επενδυτών, διευκολύνοντας παράλληλα τη ροή των κεφαλαίων εντός της οικονομίας.

Στην Κύπρο, η πρόσφατη κρίση που πέρασε η οικονομία αποτέλεσε την αιτία για αρκετά μεγάλα επενδυτικά ταμεία του εξωτερικού να στηρίξουντην κυπριακή αγορά, αφούτα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι τράπεζες και η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, οδηγήσαν πολλές κυπριακές επιχειρήσεις να αναζητήσουν κεφάλαια από το εξωτερικό. Την ίδια ώρα η Πολιτεία, από το 2014, θέσπισενομοθετικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των συλλογικών επενδυτικών ταμείων, ενώτο 2018 εκσυγχρόνισε, το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω ενεργειών της Πολιτείας, αλλά και της εξωστρέφειας και των πρωτοβουλιών του επιχειρηματικού κόσμου,τα τελευταία χρόνια, έχουν αρχίσει ναέρχονται στην Κύπρο διαχειριστές και σύμβουλοι μεγάλων επενδυτικών ταμείωντου εξωτερικού, ενώκάποια από αυτάτοποθέτησαν ήδημέρος του χαρτοφυλακίου τους στην Κύπρο, επενδύοντας μεταξύ άλλων σε χρηματοοικονομικά μέσα, σε ακίνητα, στη ναυτιλία, σε ιδιωτικές εταιρείες αλλά και νεοφυείς εταιρείες τεχνολογίας.Πέραν όμως από αυτά, η ανάπτυξη του τομέα των επενδυτικών ταμείων δημιουργεί σημαντικές προοπτικές και για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των έργων αυτών είναι εξαιρετικά σημαντικά για την Κύπρο αφού πρόκειται για έργα αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ,που έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν πολλαπλά οφέλη στην οικονομία του τόπου, με προοπτική δημιουργίας χιλιάδων θέσεων εργασίας, τόσο κατά την κατασκευή τους όσο και μετά την ολοκλήρωση τους, ενισχύοντας έτσι ακόμα περισσότερο την προσπάθεια που γίνεται, για ανάπτυξη και επάνοδο στην ανάπτυξη.

Αναμφίβολα, η Κύπρος τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει σημαντικά βήματα προόδου στον τομέα των επενδυτικών ταμείων. Ωστόσο, χρειάζεται να γίνουν ακόμα πολλά προκειμένου, να είμαστε σε θέση να ανταγωνιστούμεάλλα προηγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα και η Κύπρος να γίνει ένας ελκυστικός προορισμός για την εγκαθίδρυση και διαχείριση των επενδυτικών ταμείων. Ησυχνότερη παρουσία των αρμόδιων φορέων της Κύπρου σε συνέδρια για τα επενδυτικά ταμεία στο εξωτερικό, με στόχο την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της Κύπρου, η περαιτέρωβελτίωση του νομοθετικού και διοικητικού πλαισίου των επενδυτικών ταμείωνκαι η άμεση προώθηση του νομοσχεδίου για τους «Fund Administrators»από τηνΕπιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, είναι μερικές από τις ενέργειες που μπορούν  να γίνουν για να επιτύχουμε αυτό τον στόχο.

Η Κύπρος αποτελεί έναν υποσχόμενο επενδυτικό προορισμό, που συγκεντρώνει αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η γεωγραφική της θέση, η ιδιότητα του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το επίπεδο και το εύρος των επαγγελματικών υπηρεσιών που προσφέρει, το φορολογικό καθεστώς το οποίο αποτελεί ένα από τα ευνοϊκότερα στηνΕΕ, το εύρυθμο νομοθετικό πλαίσιο, η ποιότητα του εργατικού δυναμικού της και η οικοδόμηση σύγχρονων υποδομών, αποτελούν μια σειρά από πλεονεκτήματα που προσελκύουν το ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας και δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση και διαχείριση επενδυτικών ταμείων.

Ως εκ τούτου, είναι κομβικής σημασίας, να προχωρούμε αποφασιστικά σε όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και πολιτικές οι οποίες θα συμβάλουν στην ενίσχυση και αναβάθμιση του επιχειρηματικού πλαισίου στηνΚύπρο και  θα οδηγήσουν στη θεμελίωση μιας σύγχρονης, παραγωγικής και ανταγωνιστικής οικονομίας. Μόνο έτσι θα μπορέσει η Κύπρος να εδραιωθείως ένα ελκυστικό καιαξιόπιστο διεθνές κέντρο επενδυτικών ταμείων.

*Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων

Ανδρέα Δημητριάδη*

Αφήστε μια απάντηση