ενεργειακοί στόχοι της Κύπρου

Πως μπορούν να προωθηθούν οι ενεργειακοί

στόχοι της Κύπρου στα πλαίσια της

Ενεργειακής Ένωσης;

 Για το ριζικό μετασχηματισμό της ενεργειακής υποδομής της Κύπρου χρειάζεται η κατάρτιση ενεργειακών στόχων για την περιβαλλοντική, κοινωνική και παραγωγική μεταρρύθμισηοι οποίοι θα στηρίζονται στις πιο κάτω αρχές:

 • Την εκπόνηση ενεργειακού σχεδίου προσαρμογής της Κύπρου, στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ενεργειακής Ένωσης της ΕΕ, για τη διασφάλιση του διασυνδετικού διασυνοριακού οφέλους με τη σύνδεση στα ευρωπαϊκά δίκτυα, την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού, τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των καταναλωτών και τη μείωση του περιβαλλοντικού κόστους.
 • Τη διαμόρφωση των απαραιτήτων όρων ένταξης και αποθήκευσης, των υψηλής στοχαστικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο, με πρωταγωνιστικό ρόλο στη μελλοντική παραγωγή και διάθεση ενέργειας με δραστικά μειωμένες τις εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων και άλλων αέριων ρύπων.
 • Τη προώθηση των σημείων φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις πόλεις και στους αυτοκινητόδρομους, την ενσωμάτωση των ηλεκτρικών οχημάτων στο ηλεκτρικό σύστημα με την ανάπτυξη ευέλικτων διατιμήσεων και προτύπων και την προώθηση μηχανισμών αποθήκευσης ενέργειας.
 • Τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, που όμως θα συνεχίζουν για πολλές δεκαετίες να είναι απαραίτητα σε πολλαπλές εφαρμογές, για την κάλυψη των πολύμορφων ανθρώπινων αναγκών και των μεταφορών.
 • Την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας με δραστικό περιορισμό των ανθρακούχων εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
 • Τη μεγέθυνση της ενεργειακής απόδοσης με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, καινοτομιών και δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας, στο κτηριακό απόθεμα, στις μεταφορές, στις ηλεκτρικές συσκευές και μηχανήματα, στη θέρμανση και ψύξη.
 • Τον εκσυγχρονισμό, όλων των επιχειρήσεων ενέργειας ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
 • Την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της Κύπρου και των γεωπολιτικών πλεονεκτημάτων της, για την προμήθεια και παραγωγή ενέργειας φιλικής προς το περιβάλλον, την ασφάλεια του εφοδιασμού και την ανάδειξή της Κύπρου σε ενεργειακό κόμβο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
 • Την αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της Κύπρου με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη.
 • Τη διασφάλιση της προμήθειας ενεργειακών καυσίμων από διαφορετικές πήγες, τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, τις αξιόπιστες έρευνες κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και τη δυνατότητα αξιοποίησης τους με ορούς αυστηρής περιβαλλοντικής προστασίας και ασφάλειας.
 • Την επεξεργασία μιας δημοκρατικής και κοινωνικά αποδεκτής ενεργειακής στρατηγικής, που θα συναρθρώνει αρμονικά στον ενεργειακό τομέα τη δημόσια, την κοινωνική και την ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα προς μια οριζόντια, αποκεντρωμένη και συμμετοχική ενεργειακή βάση, αναπτυγμένη σε εθνικό, τοπικό ακόμη και κτιριακό επίπεδο, με ισότιμη κατανομή των ενεργειακών πόρων, με πρόσβαση όλων στο κοινωνικό αγαθό της ενέργειας με προσιτές τιμές, με τη συμμετοχή και των καταναλωτών στον ενεργειακό σχεδιασμό μέσω των έξυπνων δικτύων και μετρητών, με τη προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, με την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας που οξύνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο μιας βιώσιμης, ανθρώπινης και ενεργειακά αποδοτικής ανάπτυξης.
 • Την προσπάθεια συγκρότησης ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού μοντέλου της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, εναρμονισμένου με την εσωτερική αγορά ενέργειας της ΕΕ, ικανού να επηρεάσει και τις ενεργειακές εξελίξεις στην ΕΕ, προς όφελος της προστασίας των καταναλωτών, της αειφόρας ανάπτυξης, της μείωσης τωνθερμοκηπιακών αερίων στο ενεργειακό μίγμα και της προστασίας του κλίματος.

Υιοθετώντας τις πιο πάνω αρχές η χώρα μας θα μπορέσει να προωθήσει τους εθνικούς ενεργειακούς της στόχους προς όφελος των πολιτών της στο έντονα ανταγωνιστικό́ περιβάλλον της Ενεργειακής Ένωσης της ΕΕ. Για αυτό χρειάζεται να δοθεί η απαραίτητη σημασία και το βήμα στους εμπειρογνώμονες για κάθε ενεργειακό θέμα. Οι πολιτικές που θα αναπτύσσονται θα τυγχάνουν διαβούλευσης και αποδοχής από την Πολιτεία έτσι ώστε να μπορούν να συμφωνούνται από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου διασφαλίζοντας τη συνέχεια των ενεργειακών πολιτικών ανεξάρτητα με την εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία. Με τις επιστημονικά τεκμηριωμένες διακομματικές ενεργειακές συμφωνίες θα επιτυγχάνεται η συνέχεια στη μακροπρόθεσμη, πέραν του 2050, ενεργειακή στρατηγική που θα χαραχθεί προς όφελος των μελλοντικών γενεών.

Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς

Πρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου

Αφήστε μια απάντηση